Wydział Sprzętu Mechanicznego - strona główna

Z WSM PW
(Przekierowano z Strona główna)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwaniaWYDZIAŁ SPRZĘTU MECHANICZNEGO POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ORAZ JEGO PROFESOROWIE I ABSOLWENCI

INFORMACJE WSTĘPNE

Wydział Sprzętu Mechanicznego istniał na Politechnice Warszawskiej w budynku na ul. Narbutta 85 od września 1953 do listopada 1960 roku i był ukierunkowany na kształcenie specjalistów w dziedzinie techniki uzbrojenia.

Na tym Wydziale wykształciło się ponad 500 inżynierów i magistrów inżynierów, którzy rozpoczęli studia w latach 1951-56. Niestety tylko niewielka ich część pracowała potem w przemyśle zbrojeniowym lub z nim związanymi branżami. Obecnie niewielu jest aktywnych zawodowo, tym niemniej absolwenci tego Wydziału sprawdzili się w wielu dziedzinach techniki - w państwowych jednostkach naukowych, badawczo-rozwojowych, konstrukcyjnych, projektowych, przemysłowych i innych. Co najmniej ośmiu absolwentów Wydziału uzyskało tytuły naukowe profesora lub docenta, a kilku kolejnych - stopnie doktora habilitowanego lub doktora nauk technicznych. Wielu uczestniczyło w ważnych projektach w różnych dziedzinach ówczesnego krajowego przemysłu oraz pełniło w nim ważne stanowiska kierownicze. Umożliwił to program nauczania, który obejmował zarówno konstrukcję jak i technologię produkcji.

W latach 80-tych niektórzy wyjechali z Polski i pozostali za granicą. W III Rzeczypospolitej, zwłaszcza po zakończeniu pracy w jednostkach państwowych w związku z przejściem na emeryturę, ponad dziesięciu absolwentów Wydziału skorzystało z możliwości powstałych w nowej rzeczywistości i założyło prywatne firmy.

Kształcenie kadr w zakresie techniki uzbrojenia podjęto w ramach wyodrębnionych Sekcji na kilku Wydziałach Politechniki Warszawskiej już wkrótce po zakończeniu I wojny światowej. Pozwoliło to na stworzenie w II RP silnego przemysłu zbrojeniowego. Także po II wojnie światowej od 1947 zorganizowano Oddział Uzbrojenia na Wydziale Mechaniki PW, na bazie którego stworzono Wydział Sprzętu Mechanicznego, który miał przygotować kadry techniczne dla prac rozwojowo-wdrożeniowych i działalności produkcyjnej w przemyśle zbrojeniowym. Ze względu na zmniejszenie się zapotrzebowania na te kadry w latach sześćdziesiątych ich kształcenie zostało ograniczone. Obecnie istnieje tylko Zakład Mechaniki i Technik Uzbrojenia w Instytucie Mechaniki i Poligrafii na Wydziale Inżynierii Produkcji PW. Informacja o kształceniu polskich specjalistów techniki uzbrojenia, z wykazem wszystkich absolwentów Wydziału Sprzętu Mechanicznego, była już opracowana przez Komitet Organizacyjny Spotkań Absolwentów Wydziału rocznika 1954-1959, w związku z Jubileuszowym Spotkaniem Koleżeńskim w 50-tą rocznicę rozpoczęcia studiów. Została ona wówczas wydana w formie broszury dla uczestników spotkania.

Spotkania absolwentów z tego rocznika mają miejsce od 1970 roku, a od roku 1998 odbywają się corocznie w różnych regionach Polski, związanych z techniką uzbrojenia (ziemia mazowiecka, rzeszowska i świętokrzyska), ale także w regionach atrakcyjnych turystycznie gdzie znaleźli się absolwenci Wydziału i chcieli zaprezentować kolegom swoje „małe ojczyzny”. Od 2011 roku absolwenci, głównie mieszkający w Warszawie, spotykają się „na opłatku” z okazji święta Bożego Narodzenia i Nowego Roku oraz „na jajeczku” z okazji święta Wielkanocnego. Inicjatorem ww. spotkań był i jest Władysław Borkowski, a organizatorami dotychczasowych 22 wyjazdowych spotkań byli: Stanisław Biela z siostrą Jadwigą, Władysław Borkowski, Józef Burawski, Jan Ciećko, Tadeusz Ciupa, Andrzej Deszczyński, Jan Dziob, Czesław Giziński, Tadeusz Knap, Jerzy Kochanek, Józef Kogut, Marek Kos, Marian Kowalik, Władysław Pająk, Zygmunt Nietubyć z żona Wiesławą, Olgierd Pękala, Stanisław Płonka z żona Wandą, Jan Postoła, Waldemar Raczko z żoną Jadwigą, Jan Stypuła, Stanisław Szczepaniak z żoną Krystyną, Andrzej Uchański z żoną Marzeną, Kazimierz Wolski z żoną Wandą, Wiesław Zazdrosiński z żoną Krystyną, Edward Żurowski. Natomiast organizatorem świątecznych spotkań w Warszawie jest Tomasz Mielczarek.


INFORMACJE O SPOTKANIACH ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU WRAZ Z ICH RODZINAMI I PRZYJACIÓŁMI


Taka inicjatywa absolwentów Politechniki Warszawskiej ma miejsce chyba tylko wśród absolwentów naszego, nieistniejącego już Wydziału Sprzętu Mechanicznego.

Ostatnie spotkania odbyły się w dniach 2-5.09.2015 r. w Krasnobrodzie na Roztoczu oraz 1-3.09.2016 r. we Wrocławiu i uczestniczyło w nich kilkunastu absolwentów tego Wydziału, a także członkowie ich rodzin lub przyjaciele.

W celu upowszechnienia wiedzy o dorobku polskich inżynierów i naukowców w tym obszarze, w tym także o osiągnięciach i zebranych doświadczeniach absolwentów z okresu istnienia Wydziału Sprzętu Mechanicznego w różnych dziedzinach zawodowych absolwenci Wydziału z rocznika 1954-59 zdecydowali założyć niniejszą witrynę. Zebrano w niej materiały dostępne w internecie, w wydawnictwach i przekazane przez kolegów z Wydziału. W części dotyczącej historii Wydziału Sprzętu Mechanicznego wykorzystano przede wszystkim album „50 lat Wydziału Inżynierii Produkcji, dawniej Mechaniczny Technologiczny”, wydanego w 2001 roku przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Warszawskiej.


Komitet Organizacyjny Spotkań Absolwentów

Wydziału Sprzętu Mechanicznego PW (1954-59)

Władysław Borkowski – przewodniczący

Andrzej Deszczyński

Marian Kowalik

Tomasz Mielczarek

Waldemar Raczko

Adam Szwec


KSZTAŁCENIE I OSIĄGNIĘCIA POLSKICH SPECJALISTÓW W ZAKRESIE TECHNIKI WOJSKOWEJ

Na potrzebę kształcenia w Polsce inżynierów w zakresie techniki wojskowej zwrócono szczególną uwagę wkrótce po zakończeniu I wojny światowej i odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Zadanie to powierzono Politechnice Warszawskiej i do jego realizacji powołano na jej wydziałach odpowiednie sekcje techniki wojskowej. Były to:

- Sekcja Uzbrojenia i Sekcja Lotnicza na Wydziale Mechanicznym,

- Sekcja Materiałów Wybuchowych na Wydziale Chemicznym,

- Sekcja Wojskowa na Wydziale Elektrycznym,

- Sekcja Wojskowa na Wydziale Inżynierii Lądowej.

Czołowymi naukowcami i nauczycielami biorącymi udział w szkoleniach i badaniach prowadzonych przez te sekcje byli profesorowie: Janusz Groszkowski, Stanisław Płużański, Tadeusz Urbański i Czesław Maciej Witoszyński.

W okresie przed II wojną światową główna rolę w kształceniu na specjalności Uzbrojenie spełniała Sekcja Uzbrojenia na Wydziale Mechanicznym. Jej pracownikami – nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia specjalistyczne byli wtedy:

- płk. Ignacy Bretz – materiały, wybuchowe,

- płk. dr Tadeusz Felsztyn – balistyka,

- inż. Antoni Karczewski – broń małokalibrowa,

- płk. Paweł Niewiadomski, a później jego następcy – inż. Edward Roegla i inż. Wacław Stetkiewicz – broń artyleryjska,

- prof. Stanisław Płużański – technologia uzbrojenia i mobilizacja przemysłu,

- płk. Apolinary Żebrowski - amunicja.

W okresie międzywojennym wykształcono wielu inżynierów mechaników uzbrojeniowców. Odegrali oni istotna rolę w rozwijającym się polskim przemyśle obronnym, a po wojnie stanowili oni podstawową kadrę przy jego odbudowie. W licznych przypadkach brali też czynny udział w konspiracyjnej produkcji broni podczas okupacji niemieckiej. Niektórzy z nich osiągnęli poważny dorobek naukowy oraz uzyskali stopnie i tytuły naukowe. Po wojnie zostali oni nauczycielami akademickimi w Politechnice Warszawskiej i Wojskowej Akademii Technicznej.

W roku akademickim 1947/48 zorganizowano studia inżynierskie na Wydziale Mechanicznym Oddział Uzbrojenia, nawiązujący do tradycji przedwojennej Sekcji Uzbrojenia. Jego opiekunem został prof. Stanisław Płużański, który po powrocie z Anglii pełnił obowiązki dziekana Wydziału. Tak jak przed wojną prowadził on wykłady z technologii uzbrojenia i mobilizacji przemysłu. W tym okresie oprócz prof. Płużańskiego zajęcia dydaktyczne na Oddziale prowadzili:

- konstrukcja broni lufowej – inż. Wacław Stetkiewicz, który w 1948 r. uzyskał doktorat, a w 1950 – tytuł profesora nadzwyczajnego,

- konstrukcja amunicji – inż. Władysław Kozakiewicz, który później został docentem oraz z-cą profesora,

- broń strzelecka – inż. Piotr Wilniewczyc, który pracował później jako z-ca profesora,

- balistyka wewnętrzna i zewnętrzna – płk inż. Gerard Długowski, który później uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego,

- encyklopedia broni i uzbrojenia – płk Wacław Vorbrodt,

- zarys taktyki – płk Jugraw, zamordowany później w wyniku wyroku w procesie gen. Tatara,

- encyklopedia materiałów wybuchowych – dr inż. Dionizy Smoleński, który wkrótce został profesorem, a w latach 1965-68 był rektorem Politechniki Warszawskiej,

- encyklopedia materiałów wybuchowych (po odejściu prof. D. Smoleńskiego) – dr inż. Juliusz Hackel,

- encyklopedia osprzętu uzbrojenia (układy celownicze) – inż. Brynk.

W 1951 r. Wydział Mechaniczny został rozwiązany, a w jego miejsce powołano kilka innych wydziałów o zbliżonym profilu. Zmiany organizacyjne objęły także Oddział Uzbrojenia. Utworzono wtedy nowy Wydział Mechaniczny Technologiczno-Konstrukcyjny (MTK) z dwoma Oddziałami – Samochodów i Ciągników oraz Konstrukcji Specjalnych (zakamuflowana nazwa uzbrojenia).

W 1953 r. Wydział Mechaniczny Technologiczno-Konstrukcyjny rozwiązano, a na jego miejsce utworzono dwa nowe, w tym Wydział Sprzętu Mechanicznego, powstały na bazie Oddziału Konstrukcji Specjalnych. Absolwenci tego Wydziału otrzymywali stopień inżyniera mechaniki. Pierwszym dziekanem Wydziału Sprzętu Mechanicznego został mgr inż. Zbigniew Pączkowski, który już w 1955 r. uzyskał tytuł profesora. Stanowisko to zajmował do października 1956 r., kiedy to w wyniku głosowania dziekanem wybrano prof. Mariana Wakalskiego, wykładającego technologię sprzętu uzbrojenia (po zmarłym prof. S. Płużańskim).

W 1956 r. pierwsi absolwenci Wydziału uzyskali stopnie magistra inżyniera mechaniki.


20150317163322 00001.jpg


W latach 1956-58 pracownikami naukowymi Wydziału byli:

- profesorowie nadzwyczajni – Henryk Muster (kierownik Katedry Sprzętu Precyzyjnego), Marian Wakalski (dziekan i kierownik Katedry Urządzeń Mechanicznych) i Zbigniew Pączkowski (kierownik Katedry Mechaniki Stosowanej),

- docent (a od 1959 r. profesor nadzwyczajny) - płk. Gerard Długowski,

- zastępcy profesora - Eugeniusz Antoniuk (prodziekan), Leon Chodkiewicz, Władysław Kozakiewicz, Piotr Wilniewczyc,

- adiunkci – Stefan Hornung, Zbigniew Wański, Leonard Wolski i Kazimierz Żółtowski,

- starsi asystenci – Czesław Dybiec (absolwent Wydziału), Bogusław Matyja i Ryszard Żerman (absolwent Wydziału),

- asystenci – Józef Adamski, Waldemar Bołdaniuk, Władysław Filipowicz, Roman Odoliński i Lesław Wasilewski (wszyscy absolwenci Wydziału).

W 1958 r. dziekanem Wydziału został ppłk prof. Henryk Muster, specjalista w zakresie mechanizmów precyzyjnych.

Z dniem 25 listopada 1960 roku Wydział Sprzętu Mechanicznego rozwiązano, a w jego miejsce powołano Katedrę Sprzętu Mechanicznego na Wydziale Mechanicznym Technologicznym. Na kierownika Katedry został powołany prof. Zbigniew Pączkowski. Od tego momentu studenci dawnego Wydziału Sprzętu Mechanicznego w większości stali się absolwentami Wydziału Mechanicznego Technologicznego.

Tak skończyła się krótka historia Wydziału Sprzętu Mechanicznego na Politechnice Warszawskiej.

Katedra Sprzętu Mechanicznego funkcjonowała do października 1970 roku, czyli do czasu kolejnej reorganizacji Politechniki Warszawskiej, w wyniku której utworzono Instytut Budowy Sprzętu Mechanicznego. Jego pierwszym dyrektorem został prof. Leon Chodkiewicz, specjalista od konstrukcji broni lufowej. Kolejnymi dyrektorami Instytutu byli: prof. Zbigniew Pączkowski, prof. Eugeniusz Górski (specjalista w dziedzinie technologii uzbrojenia), ponownie prof. Zbigniew Pączkowski i docent Leonard Wolski (specjalista balistyki wewnętrznej). W 1982 roku jako pełnomocnik dziekana funkcję kierowniczą w Instytucie sprawował prof. Tadeusz Bednarski (specjalista w dziedzinie obróbki plastycznej), absolwent studiów w zakresie uzbrojenia. W latach 1983-86 obowiązki dyrektora Instytutu pełnił dr inż. Stanisław Kochański (specjalista w dziedzinie broni strzeleckiej), a po nim, do 1990 roku, dyrektorem był docent dr inż. Józef Brodacki (specjalista w dziedzinie broni lufowej i amunicji).

W sierpniu 1990 roku w wyniku połączenia Instytutu Budowy Sprzętu Mechanicznego i Instytutu Mechaniki Technicznej powstał Instytut Mechaniki i Konstrukcji, w którym utworzono Zakład Technik Uzbrojenia, pierwszym kierownikiem Zakładu pozostał doc. dr inż. Józef Brodacki.. Od 1992 roku kierownikiem Zakładu był prof. dr hab. Maciej Bossak (specjalista w zakresie mechaniki komputerowej i mechaniki uderzenia). Aktualnie kierownikiem Zakładu Mechaniki i Technik Uzbrojenia jest adiunkt dr hab. inż. Janusz Ewertowski. Niezależnie od ograniczenia Wydziału do Instytutu i następnie do Zakładu, ma on w ostatnich kilku latach szereg osiągnięć:

- w zakresie projektowania i wytwarzania sprzętu uzbrojenia:

· opracowanie i przeprowadzenie badań modelowych naboi z pociskiem FAPDS i APFSDS,

· opracowanie i wdrożenie do produkcji seryjnej naboi z pociskiem FAPDS i APDS,

· opracowanie konstrukcji wdrożonej do produkcji karabinu UTIOS na amunicję NATO,

- w zakresie projektowania i wytwarzania wolframowych stopów ciężkich:

· opracowanie i wdrożenie do produkcji prętów wolframowych przeznaczonych na rdzenie pocisków czołgowych APFSDS i pocisków APDS,

· opracowanie i wdrożenie do produkcji prętów wolframowych przeznaczonych na rdzenie pocisków FAPDS, APFSDS i TPDS.


BIOGRAMY NASZYCH PROFESORÓW

Chodkiewicz Leon.jpg Leon Chodkiewicz


Kozakiewicz Władysław.jpg Władysław Kozakiewicz


Pączkowski Zbigniew.jpg Zbigniew Pączkowski


Wakalski Marian.jpg Marian Wakalski


Wilniewczyc Piotr.jpg Piotr Wilniewczyc

INFORMACJE O STUDENTACH I ABSOLWENTACH SPRZĘTU MECHANICZNEGO

WYKAZ ABSOLWENTÓW SPRZĘTU MECHANICZNEGO PW ORAZ UCZĘSZCZAJĄCYCH NA TEN WYDZIAŁ DO ROKU 1960


ALBUM ZDJĘĆ ZE STUDIÓW NA WYDZIALE


OSIĄGNIĘCIA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU SPRZĘTU MECHANICZNEGO PW

WSPOMNIENIA ORAZ FORUM DYSKUSYJNE NA TEMAT TECHNIKI WOJSKOWEJ I INNYCH ZAGADNIEŃ

Wspomnienia o zmarłych absolwentach Wydziału

Wspomnienia absolwentów Wydziału

Forum dyskusyjne

Inne wiadomości


Ilość wejść na witrynę przekroczyła 28000 !!! Jest to dużo jeżeli uwzględnić, że witryna jest adresowana do niewielkiego grona zainteresowanych.

Kontakt z administratorem witryny